Belasting

Belasting is een verplichte betaling van een geldelijke bijdrage aan de overheid. De overheid gebruikt de inkomsten uit belastingen voor haar lasten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is in Nederland belastingplichtig.

Belastingen worden geheven op grond van de wet. In Nederland is de Belastingdienst verantwoordelijk voor het innen van de belasting. De bekendste voorbeelden van belastingen zijn inkomstenbelasting, vermogensbelasting en btw (belasting toegevoegde waarde).

Belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel rust op het draagkrachtbeginsel en het profijtbeginsel. Het draagkrachtbeginsel gaat ervan uit dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Hoeveel belasting iemand moet betalen hangt af van iemands inkomen en vermogen. De belastingtarieven gebaseerd op het draagkrachtbeginsel kennen daarom vaak een zekere progressie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de belastingschijven van de inkomstenbelasting.

Directe en indirecte belastingen

Directe belastingen zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen. Dit zijn bijvoorbeeld inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en vermogensbelasting. Hiervoor draagt de belastingplichtige de belasting zelf af aan de Belastingdienst.

Indirecte belastingen worden door een ander aan de Belastingdienst afgedragen. De belasting zit dan in de prijs van goederen of diensten verwerkt, deze belastingen worden daarom ook wel kostprijsverhogende belastingen genoemd. De bekendste voorbeelden zijn de btw (omzetsbelasting) en accijnzen. Als consument betaal je de belasting bij een aankoop, maar de leverancier draag het belastingbedrag af aan de Belastingdienst.

Aanslag- en aangiftebelastingen

Belastingen kunnen ook worden onderverdeeld in aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen wordt het belastbare bedrag door de Belastingdienst vastgesteld op basis van een door de belastingplichtige ingediende aangifte. Het bekendste voorbeeld hiervan is de inkomstenbelasting, andere voorbeeld zijn de erf- en schenkbelasting en de vennootschapsbelasting.

Bij aangiftebelastingen wordt onderscheid gemaakt tussen voldoeningbelastingen en afdrachtbelastingen. Bij voldoeningbelastingen berekent de belastingplichtige zelf hoeveel belasting hij over een bepaald tijdvak moet betalen en doet de belastingplichtige zelf de aangifte. Een voorbeeld hiervan is de omzetbelasting.

Bij afdrachtbelastingen worden belastingen die door een ander verschuldigd zijn ingehouden. De inhoudingsplichtige zal deze belasting vervolgens aan de Belastingdienst afdragen. Een voorbeeld hiervan is de loonbelasting.